SECTIUNEA C: CAIET DE SARCINI

 

Înregistrat sub nr.2042/03.04.2009

 

 

1      Informații cu privire la continutul Caietului de Sarcini 2

2      Cadrul institutional relevant pentru acest contract 2

3      Conditii climatologice in Romania. 5

4      Contextul derularii contractului de proiectare. 7

5      Legislatia Romana in materie. 7

6        Standarde tehnice utilizate. 8

7        Prezentarea concluziilor si recomandarilor din studiul de fezabilitate. 8

8      Serviciile solicitate in cadrul acestui contract 10

8.1          Revizuirea principalelor caracteristici tehnice și funcționale  11

8.1.1              Investigații și verificări ale amplasamentului 11

8.1.2              Elaborarea  unui "Raport de Revizuire a Studiului de fezabilitate"  ................11

8.2          Specificațiile tehnice. 15

8.3          Părțile desenate. 15

8.4          Echipamentul contractorului 18

9      Cerinte privind personalulul necesar pentru realizarea serviciilor in cadrul contractului 18

9.1          Personalul cheie  18

9.2          Alti experti 22

9.3          Personalul suport & servicii 23

10     Ipoteze si riscuri 23

11     Durata de realizare a serviciilor 24

12        Raportarea  24

13        Managementul contractului si raportare. 25

13.1          Programul de realizare a serviciilor 26

13.2          Rapoarte de Progres. 26

13.3          Intalniri pentru controlul progresului serviciilor 26

13.4          Finalizarea Serviciilor 27

14     Plata serviciilor 28

15     Lista Anexelor la Caietul de Sarcini 28

 


 

 

 

1          Informații cu privire la continutul Caietului de Sarcini

 

Aceasta sectiune - Caiet de sarcini - cuprinde ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant Propunerea Tehnica.

 

In cadrul acestei sectiuni a Documentatiei de atribuire prin Contractor se va intelege Ofertantul ce va deveni in conditiile legii, parte in Contractul cu Primaria Cornu.

 

Pe perioada pregatirii ofertelor, ofertantul este incurajat sa solicite de la autoritatea contractanta orice informatii pe care acesta le considera necesare pentru pregatirea propunerii tehnice si financiare. 

 

In cadrul acestei sectiuni a Documentatiei de atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit paragraf si nementionata in alt paragraf trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca trebuie mentionata. Este responsabilitatea ofertantului devenit contractor sa se asigure ca serviciile propuse de catre acesta in cadrul Propunerii tehnice urmeaza a fi realizate intr-o succesiune logica si cronologica.

 

2          Cadrul institutional relevant pentru acest contract

 

Prin Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" (POS CCE) se cofinanțeaza din fonduri publice proiectele care răspund obiectivelor programului, și care sunt în conformitate cu prevederile regulamentelor europene și ale legislației naționale în vigoare privind instrumentele structurale, precum și cu prevederile Cadrului Strategic Național de Referință (CSNR), POS CCE și Documentului Cadru de Implementare (DCI).

 

Responsabilitatea gestionării POS CCE revine Autorității de Management pentru  POS CCE (AM POS CCE) din cadrul Ministerului Economiei (ME).

 

Implementarea AP4: "Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul programului revine Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) din cadrul Direcției Generale Politică Energetică, ME în baza Ordinului de delegare al ministrului economiei și finanțelor nr. 273/2008 semnat între AM POS CCE și OIE.

 

În cadrul strategiei  pentru creșterea competitivității economice a POS CCE, una dintre cele cinci axe prioritare este AP 4 - Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice. La randul sau, Axa Prioritară  4 din POS CCE conține 3 domenii majore de interventie (DMI), dintre care DMI 2 - "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei  verzi" conține următoarea operațiune: sprijinirea investițiilor  în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasă, resurse hidroenergetice (în capacități de mică putere <10 MW), solare, eoliene, biocombustibili,  resurse geotermale și alte resurse regenerabile de energie.

 

In acest context, Primaria Cornu a depus in cadrul apelului de proiecte POS CCE/AP 4/DMI 2/ încheiat la 30 septembrie 2008, un proiect pentru "Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare - în comuna Cornu, județul Prahova".

 

Urmatoarele organizatii sunt implicate in cadrul acestui proiect:

 

         i.            Autoritatea de Management (AM) pentru POS Economie CCE este Ministerul Economiei care va fi responsabil cu implementarea programului. In aceasta calitate, Ministerul Economiei actioneaza ca planificator global al politicii de energie, manager financiar si lider de proces.AM are un rol specific in asigurarea unei priviri de ansamblu strategice asupra POS Economie CCE

 

Autoritatea de Management (AM) :

Nume:              Ministerul Economiei

Adresa:             Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București, cod 010096

Contact:            Anca Turcea

Tel:                   021 202 52 34

E-mail:              dezbateri_publice@minind.ro

 

       ii.            Organismul Intermediar pentru Energie, in calitate de structura din cadrul Ministerului Economiei îndeplinește atribuții delegate de către Autoritatea de Management vizavi de relația cu beneficiarii (OG nr. 29/2007, cu modificările și completările ulterioare)

 

Organism Intermediar pentru Energie (OIE) :

Nume:              Directia Generala de Politica Energetica

Adresa:             Calea Victoriei nr.152,Sector 1, Bucresti70034

Contact :

 Tel:                  021.202.53.88

E-mail:              asistenta-oie@minind.ro

 

Organismul Intermediar (OI) a aparut in cadrul procesului de pregatire a cadrului institutional pentru coordonarea, gestionarea si implementarea asistentei financiare comunitare. Principalele atributii sunt:

Participa la elaborarea, modificarea POS CCE-ului si a documentului Cadru de Implementare, in concordanta cu PND, capitole aferente sectorului energetic; elaboreaza si propune criterii de selectie a proiectelor din fondurile aferente Axei prioritare IV din cadrul POS CCE ; urmareste obtinerea rezultatelor specifice ale proiectelor finantate din Fondurile Structurale ; elaboreaza Ghidul solicitantului, lanseaza si inregistreaza < cererile de propuneri de proiecte > ;organizeaza comitetele de selectie a proiectelor.

 

Urmatoarele activitati ale OIE sunt relevante pe perioada derularii contractului:

 

         i.            Verifica conformitatea documentelor prezentate pentru plata de catre beneficiarii cofinantarii nerambursabile pentru proiectele finantate din Axa prioritara IV-POS CCE si inainteaza centralizatorul cererilor de rambursare catre Autoritatea de Management a POS CCE.

       ii.            Asigura realizarea controlului la fata locului, pe baza analizei de risc si a esantionarii, asupra cheltuielilor rambursabile efectuate in implementarea proiectelor finantate POS CCE, Axa Prioritara IV

      iii.            Asigura prevenirea si identificarea neregulilor, inregistrarea si raportarea acestora,constatarea si recuperarea sumelor platite necuvenit in conformitate cu atributiile exercitate in baza acordului incheiat cu Autoritatea de Management a POS CCE, cu respectarea procedurilor interne si a reglementarilor legislative in domeniu.

 

Institutie responsabila pentru implementare, respectiv Autoritate Contractanta in prezentul contract

Nume:              Primaria Cornu

Adresa:             Cornu, B-dul Eroilor Nr. 750, Jud. Prahova

Contact:            Daniela Iancu

Tel.:                  0244-367461

E-mail:              primariacornu@clicknet.ro

 

Comuna Cornu este amplasata in partea de nord-vest a judetului Prahova, pe valea superioara a raului Prahova, reprezentand  un important centru economic si turistic al Judetului si al tarii noastre. Comuna Cornu este formata din satele Cornu de jos (sediul administrativ al comunei), Cornu de Sus si Valea Oprii. Comuna se incadreaza intr-o zona cu climat continental de deal, cu ierni balande, veri secetoase si toamne lungi si insorite la o altitudine cuprinsa intre 400 si 600 m. In aceasta unitate climatica, in lungul drumului national DN1 ( Bucuresti-Ploiesti-Brasov),  pe partea dreapta a acestuia,  s-a dezvoltat si extins cea mai mare parte a localitatii Cornu.

 

Infrastructura rutiera existenta este formata din Drumul national DN1 (la limita vestica, cu orasul Breaza) si drumul judetean DJ 205G, drumul care traverseaza comuna Cornu  de la sud la nord, drumurile comunale clasificate DC 1 si DC 6 si o vasta retea de drumuri locale si strazi. Acestea asigura legatura locuitorilor cu municipiul Campina, orasul Breaza si comunele invecinate,  Poiana Campina si Comarnic si cu restul judetului Prahova prin intermediul drumului national DN.

 

Din punct de vedere al infrastructurii electro-energetice, in acest moment, comuna Cornu este alimentata de la reteaua nationala de energie prin conexiune la reteaua locala de joasa tensiune. Reteaua de joasa tensiune este alimentata di reteaua de medie tensiune de 20 kV situata in imediata vecinatate a localitatii, la 300 de metri.

 

Necesarul de energie electrica a localitatii este de aprox. 11.0000 MWh/an, din care consumul public de energie  al localitatii in anul 2007 a fost de 367 MWh/an.

 

3          Conditii climatologice in Romania

 

Romania are o clima temperat - continentala de tranzitie, specifica Europei Centrale, cu patru anotimpuri bine definite. Diferentele climatologice locale sunt introduse de altitudine, influentele oceanice (dinspre vest),  influentele mediteraneene (in sud-vest), influentele de continentalism accentuat (in est) si influentele pontice pe litoral (maxim 30 km de la tarm).

 

Romania se intinde intre 43°37'07" si 48°15'06" Latitudine Nordica si 20°15'44" si 29°41'24"  Longitudine Estica. Paralela de 45° latitudine nordica (situata la jumatatea distantei dintre Ecuator si Polul Nord)  traverseaza Romania la 70 km nord de capitala si meridianul de 25 longitudine estica, la 90 km vest de Bucuresti.

 

Romania este situata la aproximativ 2000 km est de coasta Atlantica si vest de Muntii Ural, 1000 km sud fata de Marea Baltica, la 400 km de Marea Adriatica si la tarmul Marii Negre.

 

Toate aceste particularitati ofera tarii un climat temperat - continental de tranzitie.

 

Principalele elemente climatologice sunt: temperatura medie din timpul iernii scade sub - 3°C,  iar vara ajunge la 22°C - 24°C. Temperatura medie multianuala este de 11°C in sudul tarii si 8°C in nord; temperatura minima absoluta a fost de  - 38.5°C inregistrata la Bod in depresiunea Brasov, temperatura maxima absoluta a fost de + 44,5°C inregistrata la Ion Sion in Campia Baraganului. Precipitatiile medii multianuale descresc de la vest la est; precipitatiile medii anulae inregistreaza 637 mm, cu valori mai mari in zona montana (1400 - 1000 mm/an) si valori mai mici in Campia Baraganului (500 mm/an), Dobrogea si Delta Dunarii (400 mm/an).

 

Extinderea teritoriului tarii pe aproape 5° de latitudine impune diferentieri mai mari intre sudul si nordul tarii temperatura. Astfel, daca temperatura medie anuala in sudul tarii se ridica la circa 11°C, in nordul tarii la altitudini comparabile valorile acestui parametru sunt mai coborate cu circa 3°C. Intre extremitatea vestica si cea estica tarii diferenta termica se reduce la un grad (10°C in vest, 9°C in est) in schimb diferentierile in privinta precipitatiilor sunt mai importante (circa 600 mm pe an in vest si sub 400 mm pe an in est).

 

La latitudinea Romaniei, miscarea generala a maselor de aer atmosferic se produce, in mod obisnuit de la vest spre est. Pe fondul climatului temperat-continental, pe teritoriul tarii se propaga o serie de influente climatologice exterioare, generate de masele de aer in miscare, barate de o parte sau de alta a Carpatilor. Astfel s-au putut diferentia mai multe nuante ale climatului cu influente:

1.      oceanice, atenuate, in partea de NV si in partea centrala a tarii, cu un climat umed si moderat termic; acest tip de climat se regaseste in Dealurile de Vest si in Campia de Vest - pana la Mures, Muntii Apuseni, Depresiunea colinara a Transilvaniei si in Carpatii Orientali - Grupa Nordica, pana dincolo de Baia Mare;

2.      submediteraneene, in SV tarii, cu ploi de toamna si ierni blande; acest tip de climat incadreaza Grupa Semenic a Carpatilor Occidentali, Campia Timisului pana dincolo de Timisoara, Partea sudica a Dealurilor de vest cu extindere estica pana la Muntii Poiana Rusca, Culoarul Timis - Cerna, Podisul Mehedinti, partea sud vestica a Subcarpatilor si a Podisului Getic si Partea sud Vestica a Campiei romane pana aproape de Slatina si pe culoarul Dunarii pana dincolo de Turnu Magurele;

3.      de tranzitie de la influente oceanice si submediteraneene la cele de ariditate, in partea central-sudica, cu precipitatii ce scad cantitativ spre est si temperaturi mai ridicate iarna; acest tip de climat se regaseste in zona centrala a Subcarpatilor Getici, a Podisului Getic si a Campiei Romane, cu o extindere vest - est de la Targu Jiu la Ploiesti cuprinzand si orasele Bucuresti si Giurgiu;

4.      cu influente de ariditate (influente est-europene), in Dobrogea, Subcarpatii Curburii, Baragan pana aproape de Bucuresti si Ploiesti si in Podisul Moldovei (Campia Jijiei, Podisul Barladului); aceste influente sunt redate de continentalism accentuat, cu ierni foarte reci, veri fierbinti, cu secete frecvente;

5.      cu influente baltice in NE tarii, cu precipitatii bogate, iama cu temperaturi foarte scazute; aceste influente se resimt in sud pana la Piatra - Neamt si in est pana la Botosani (cuprinzand si Podisul Sucevei, Grupa Nordica a Carpatilor Orientali);

6.      cu influente pontice, in lungul litoralului, cu ierni blande si veri calde; circulatia locala a maselor de aer sub forma, brizelor provoaca in perioada calda a anului moderarea temperaturii si cresterea umezelii aerului pe o fasie de 25-30 km departare de tarm.

 

Pe langa influentele introduse de miscarea generala a maselor de aer exista si o regionare climatica raportata la factorii locali (munti, dealuri, culoare de vale etc) care determina existenta etajelor climatologice. Relieful, in primul rand prin altitudine, in al doilea rand prin orientarea catenelor muntoase, introduce modificari locale destul de insemnate: scaderi de temperatura in raport cu inaltimea si cresterea cantitativa a precipitatiilor la altitudini mai mari. Coridoarele de vale si depresiunile aduc devieri ale curentilor atmosferici, inversiuni de temperatura (cu geruri persistente iarna) sau, dimpotriva, incalziri ca urmare a de la inceputul primaverii.

 

4          Contextul derularii contractului de proiectare

 

In cadrul apelului de proiecte identificat la paragraful anterior, Primaria Cornu a depus un dosar al cererii de finantare care face referire la  construirea unei centrale electrice fotovoltaice cu putere de varf de aproximativ 3 MWp pentru producerea de energie electrica nepoluanta conform "Strategiei Energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020" in capitolul 1 - "Obiective stategice" in care se mentioneaza "Promovarea producerii energiei pe baza de resurse regenerabil".

 

La data emiterii Documentatiei de atribuire, cererea de finantare este inca in curs de evaluare la OIE.

 

5          Legislatia Romana in materie

 

Contractorul trebuie sa respecte toate prevederile legale aplicabile la nivel national, dar si actele normative aplicabile la nivelul Uniunii Europene (unde este cazul).

Pe perioada realizarii activitatilor din cadrul contractului Contractorul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national.

 

Contractorul va trebui sa aiba toate autorizatiile, avizele si permisele si sa indeplineasca toate conditiile cerute de legislatia in vigoare pentru efectuarea Serviciilor.

 

In cazul aparitiei unor noi prevederi legale in domeniu, dupa semnarea Contractului, dar in timpul executarii acestuia, Contractorul trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale obligatorii aplicabile la momentul efectuarii activitatilor de eliminare a deseurilor.

 

Pe parcursul activitatilor desfasurate cel putin, urmatoarele prevederi legislative considerate relevante trebuie avute în vedere, printre altele, pentru pregatirea propunerii tehnice si pe parcursul derularii contractului:

6          Standarde tehnice utilizate

 

Pe perioada efectuarii activitatilor din cadrul contractului, Contractorul va respecta reglementarile si standardele nationale - rescunoscute si aprobate, in combinatie cu cele corespunzatoare la nivelul Uniunii Europene. 

 

Toate activitatile vor fi realizate in conformitate cu standardele nationale recunoscute si aprobate asa cum sunt acestea publicate de ASRO (http://www.asro.ro).

 

Daca pe parcursul derularii contractului, vor aparea reglementari noi, modificari, amendamente, la reglementarile legislative existente sau noi standarde vor intra in vigoare care sa permita criterii tehnice mai putin stricte si/sau termeni sau conditii mai putin stricte ale contractului, Contractorul va ramane la cerintele initiale cu exceptia cazului cand Achizitor aproba in scris aplicarea unor standarde sau reglementari inferioare celor agreate initial.

 

Oricand in timpul derularii contractului vor fi facute referiri la standarde sau coduri pentru activitati (inclusiv echipamente si metodologii de lucru) prestate sau testate, prevederile ultimei editii sau revizii a standardelor sau codurilor relevante in vigoare se vor aplica cu exceptia situatiilor in care se prevede expres altfel.

 

7          Prezentarea concluziilor si recomandarilor din studiul de fezabilitate 

 

Studiul de fezabilitate, intocmit in septembrie 2008, de Dr. Ing. Predescu Mihail, in calitate de persoana fizica aurtorizata, precizeaza urmatoarele:

 

 

§       Centrala fotovoltaica cu putere nominala de 3000 kWp se poate instala pe terenul pus la dispozitie de Consiliul Local Cornu, in suprafata de 4 ha.

§       Module fotovoltaice recomandate pentru constructia centralei trebuie sa fie de siliciu monocristalin sau policristalin, al caror randament de conversie este mai mare de 13,5%. O alta tehnologie ar presupune costuri mai mari de amenajare, de instalare si necesita, de asemenea, o suprafata ocupata mai mare. Rata de descrestere a puterii STC in timp este mai mica in tehnologia pe siliciu. Recomandarea este sa se aleaga module cu diode de bypass deja montate.

§       Varianta cu orientare, desi creste energia produsa in raport cu sistemele fara orientare, implica investitii mai mari cu 50 %, respectiv 80 % decat cele cu orientare fixa. Cheltuielile de intretinere sunt de cel putin 3-4 ori mai mari la cele cu orientare. Din experienta europeana, sistemele macanice au probleme mari in timpul perioadelor de inghet.

§       Modulele fotovoltaice trebuie sa fie de tip sticla-sticla, dar pot fi si sticla cu tedlar pe spate, cu puteri mai mari de 260Wp. In aceasta varianta, cheltuielile de amenajare si de montare sunt minime, iar greutatea acestora permite manipularea de catre doua persoane. Durata de executie este mai mica daca se folosesc module de dimensiuni mari.

§       Caietul de sarcini trebuie sa aiba prevederi minimale privind puterea totala achizitionata, altfel exista riscul de a nu realiza puterea maxima proiectata si compromite realizarea parametrilor propusi. Numarul de module fotovoltaice care vor fi procurate trebuie sa fie mai mare cu 0,2 %, intrucat se pot sparge unele module in timpul manipularii si montarii.

§       Modulele fotovoltaice se vor monta in siruri orientate pe directia est - vest, astfel incat orientarea modulelor fotovoltaice sa fie spre sud. Nu sunt situatii de umbrire in locatia propusa.

§       Inclinatia optima in locatia propusa este de 36°. La aceasta inclinare, energia captata de modulele solare este maxima, intr-un an de zile.

§       Se recomanda montarea modulelor fotovoltaice pe rame rigide, 2-4 module pe rama, intrucat din experienta proprie, o structura cat de flexibila tensioneaza modulele fotovoltaice, care risca sa se sparga.

§       Distanta dintre sirurile de module trebuie sa fie suficienta ca sa evite umbrirea unor module de catre sirul din fata, pe tot parcursul zilei, mai ales la data solstitiului de iarna (22 decembrie) cand inaltimea soarelui este minima, aproximativ 22,5°. Dinstanta dintre siruri trebuie sa fie minima, adica la limita precizata de restrictia anterioara, altfel. creste suprafata ocupata. Panta terenului este de aproximativ 10°, care permite distante mai mici intre siruri.

§       Fundatiile pe care se monteaza structura metalica de sustinere trebuie sa fie ca in anexa.

§       Se recomanda ca invertoarele sa fie de puteri mai mari de 150 KVA, 300 kVA ar fi optimum. Astfel, centrala ar fi prevazuta cu 20, respectiv 10 invertoare. Invertoarele trebuie sa fie de acelasi tip, de la acelasi fabricant. este recomandabil ca sa se procure un invertor in plus, de rezerva, intrucat defectarea unuia ar compromite 10%, respectiv 20% din puterea centralei. Invertoarele, desi foarte fiabile, sunt componentele sensibile ale centralei. Este recomandabil ca invertoarele sa fie de cea mai buna calitate: randament bun (mai mare de 94%) si fiabilitate mare, chiar daca pretul este ceva mai mare. Randamentul acestora trebuie sa fie mai mare de 90% la 10% din puterea nominala.

§       Racordarea la retea trebuie sa fie printr-un transformator, dar recomandabil sa se prevada fie trei transformatoare de cate 1,5 MVA sau 4 transformatoare de 1 MVA. In situatia in care unul dintre acestea se defecteaza, celelalte sa preia sarcina. Conform acordului de principiu al Electrica, energia se poate prelua pe linia de 20kV, aflata la aproximativ 300 m de locul de amplasare.

§       Suprafata trebuie protejata cu paratrasnete, conform normelor CEI. La pozitionarea acestora, trebuie luat in considerare faptul ca acestea pot umbri modulele fotovoltaice, daca nu sunt plasate corespunzator. Amplasarea acestora se va face pe latura dinspre nord. Configuratia terenului permite montarea pe latura dinspre nord a paratrasnetelor, care este si zona cea mai inalta a terenului, asigurand o arie de protectie mai mare. Se poate adopta solutia de paratrasnet cu cabluri de otel peste centrala, calculata conform normelor CEI.

§       Centrala fotovoltaica trebuie sa aibe o cladire in care sa fie montate invertoarele, aparatele de comutatie, sistemul de achizitie a datelor, un birou, un atelier si o magazie. Cladirea trebuie sa fie in partea de nord a centralei.

§       Pe terenul aferent proiectului, asezarea sirurilor de module si a cladirii se face ca in Planul de amplasare a constructiilor, din anexa.

§       Centrala trebuie prevazuta cu un sistem de achizitie a datelor, monitorizarea electrica si monitorizare a parametrilor atmosferici. in mod obigatoriu trebuie sa fie prevazuti senzori de: radiatie solara in plan orizontal ( de tip piranometru ), radiatie solara in planul modulelor, temperatura, vant, directie a vantului, temperatura pe spatele modulelor fotovoltaice ( unul sau doi senzori.

§       Centrala trebuie sa aiba un server si legatura internet, cu pagina de web pe care se afiseaza datele instantanee de monitorizare. Pe server trebuie sa se constituie o baza de date cu  istoricul evolutilor parametrilor, la care trebuie acces privilegiat. Pe pagina de web se asigura vizibilitatea centralei.

§       Protectia muncii pentru echipele de montaj trebuie sa fie specificului tehnologiei. Pe sirurile de module fotovoltaice apar tensiuni de pana la 700 V, de putere suficient de mare sa fie periculoase, chiar cand este semin-intuneric sau luna plina.

§       Centrala trebuie sa fie imprejmuita cu gard de cel putin 2 m, din plasa de sarma, amplasata la distanta suficienta de module, pentru a evita umbrirea.

§       Constructia centralei necesita amenajarea unui drum de acces de aproximativ 3 m latime, in lungime de 300 m.

 

8          Serviciile solicitate in cadrul acestui contract

 

Serviciile de proiectare tehnică necesare proiectului derulat de Primaria Cornu cuprind:

         i.            Revizuirea și actualizarea studiului de fezabilitate pentru "Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare - în comuna Cornu, județul Prahova" și elaborarea unui Raport cu privire la Studiul de Fezabilitate fără a modifica principalii indicatori ai studiului (acolo unde este cazul).

       ii.            Elaborarea proiectului tehnic privind investiția propusă;

      iii.            Verificarea proiectului de către verificatori atestați;

      iv.            Intocmirea listei cu cantități de lucrări/caiete de sarcini pentru fiecare specialitate;

        v.            Realizarea documentației tehnice necesare în vederea obținerii avizelor și acordurilor necesare (conform certificatului de urbanism);

      vi.            Realizarea proiectului necesar obținerii Autorizației de Construire (P.A.C);

     vii.            Asistență tehnică pe întreaga durată de implementare a lucrărilor aferente acestui proiect

   viii.            Verificarea finală a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic elaborat.

     ix.            Participare la intocmirea manualului de operare, intretinere si mentenanta

 

 

Înainte de începerea serviciilor de proiectare, Proiectantul va verifica caracterul corespunzător (tehnic, financiar și de mediu) pentru locul de amplasare propus pentru proiect. De asemenea verificarea va include și o investigație la fața locului pentru care Proiectantul este responsabil.

 

Proiectantul va pregăti un raport cu rezultatele detaliate ale investigației, analiza și concluziile referitoare la caracterul corespunzător al locului de amplasare propus. Proiectantul va consulta in acest sens documentele existente, parte a prezentului Caiet de sarcini, in anexa (amplasarea generală, topografică etc.) necesare documentatiei de atribuire ale lucrărilor.

 

Ofertantul devenit Contractor va obține în numele Consilului Local Cornu și va include în documentație toate avizele necesare obținerii autorizației de construire, inclusiv studiile geotehnice și planurile topo-sistem Stereo 70, care vor purta viza Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova. În acest scop va realiza: documentațiile pentru obținerea avizelor(în câte 2 ex.originale), documentația PAC (în 3 exemplare originale), studiile geotenice detaliate (în 2 exemplare originale, 8 exemplare copii și un exemplar pe suport CD), studiile topo (în 2 exemplare originale, 8 exemplare copii și un exemplar pe suport CD), proiectul tehnic și caietele de sarcini(în 2 exemplare originale, 8 exemplare copii și un exemplar pe suport CD).

 

De asemenea, activitățile proiectantului trebuie să includă: revizuirea caracteristicilor tehnice ale componentelor de lucrări, bunuri și echipamente așa cum sunt propuse în studiul de fezabilitate.

 

Proiectantul va întocmi un "Raport de Revizuire a Studiului de fezabilitate", în care va fi evaluată viabilitatea soluțiilor propuse în Studiul de Fezabilitate, iar informațiile necesare pentru asigurarea unei proiect eficient, care lipsesc, vor fi evidențiate. Orice discrepanță majoră cu Studiul de Fezabilitate va fi imediat anunțată Achizitorului 

 

Proiectantul va lua în considerare orice modificare a soluțiilor aprobate în Studiul de Fezabilitate cu condiția aprobării de către Autoritatea Contractantă, respectiv OIE".

 

Raportul de revizuire a Studiului de fezabilitate va conține o descriere a principalelor modificări rezultate din revizuirea acestuia, comparativ cu informatiile din studiul de fezabilitate inițial

 

Studiul de fezabilitate revizuit, daca asa este cazul, va trebui să fie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, acesta împreună cu Raportul de revizuire constituind documente justificative pentru solicitarea unui Act Adițional către Autoritatea de Management/Organism de Implementare.

 

În cazul în care nu este necesară revizuirea Studiului de fezabilitate, Proiectantul va realiza un Raport în care va specifica faptul că nu este necesară revizuirea studiului de fezabilitate inițial.

 

Proiectul tehnic va fi întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "instrucțiunilor  de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente instituțiilor publice precum și a structurii și metodologiei de eleborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții".

 

Proiectantul va colecta și pregăti toate informațiile relevante pentru elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de execuție, caietelor de sarcini, proiectului de autorizație construire, documentațiilor pentru obținerea avizelor, studiului de impact, verificări etc.

 

Solutiile alese de proiectant nu trebuie sa genereze cheltuieli neeligibile suplimentare in sarcina autoritatii contractante (achizitor).

 

Proiectul tehnic trebuie să respecte o serie de criterii generale și specifice după cum urmează:

 

Urmatoarele informatii trebuie cuprinse in proiectul tehnic:

 

1.                   Descrierea lucrărilor

 

În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

 

Caietele de sarcini dezvoltă în scris elementele tehnice menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor.

Aceste caiete de sarcini se elaborează de către proiectant pe baza planșelor deja terminate și se organizează, de regulă, în broșuri distincte, pe specialități.

 

Rolul și scopul caietelor de sarcini:

 

2.                   Tipuri și forme de caiete de sarcini

 

În funcție de destinație caietele de sarcini pot fi:

 

În funcție de domeniul la care se referă caietele de sarcini pot fi:

 

3.                   Conținutul caietelor de sarcini

 

Dat fiind că fiecare lucrare în construcții are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se, dacă este posibil, părți, secțiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate și adaptate la noile condiții tehnice ale lucrării și puse de acord cu prescripțiile tehnice în vigoare.

Astfel, conținutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă:

 

4.                   Listele cantităților de lucrări

 

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice și a duratei de execuție a lucrărilor, și anume:

 

Graficul general de realizare a lucrării.

 

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale proiectului și care, de regulă, se compun din:

 

1.       Planurile generale:

 

2.       Planșele principale ale obiectelor

Se recomandă ca fiecare obiect subteran sau suprateran să aibă un număr sau un cod și o denumire proprii, iar planșele să fie organizate într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect.

În cazul în care proiectul este voluminos planșele se vor organiza în volume și/sau broșuri pentru fiecare specialitate, distinct.

 

3.        Arhitectura

Va cuprinde planșe privind arhitectura fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, dintre care:

Planșele vor conține cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea acestora etc.

 

4.       Structura

Va cuprinde planșele privind alcătuirea și execuția structurii de rezistență, pentru fiecare obiect, și anume:

 

5.       Instalațiile

Vor cuprinde planșele privind execuția instalațiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe etc., și anume:

Planșele vor conține cote, dimensiuni, calitățile materialelor, verificările și probele necesare, izolații termice, acustice, protecții anticorosive și parametrii principali ai instalațiilor.

 

6.       Dotări și instalații tehnologice

Vor cuprinde planurile de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, detalii montaj etc., și anume:

 

7.       Dotări de mobilier, inventar gospodăresc, pază contra incendiilor, protecția muncii etc.:

 

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări și fără a se depăși costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentație de avizare.

 

Proiectantul va acorda asistență tehnică specializată pe durata desfășurării proiectului de investiții.

 

9          Echipamentul contractorului

 

Nici un echipament nu va fi achizitionat in numele Autoritatii contractante ca parte a acestui contract de servicii sau transferat Autoritatii Contractante la sfarsitul acestui contract. Ofertantul devenit contractor va face aranjamentele necesare existenta echipamentului necesar pentru realizarea lucrarilor.

 

10      Cerinte privind personalulul necesar pentru realizarea serviciilor in cadrul contractului

 

Ofertantul devenit Contractor are obligatia sa asigure personal calificat pentru realizarea prezentului contract, în conformitate cu cerintele minime obligatorii definite în continuare. Ofertantul va include în propunerea tehnica doar numele si CV-urile personalului-cheie. Pentru ceilalti experti nu se solicita CV-uri în faza de ofertare.

 

Ofertantul devenit contractor are întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corecta a activitatilor descrise in prezentul Caiet de Sarcini. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune conditii a sarcinilor definite în cadrul contractului si într-o faza ulterioara a proiectului, contractorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. În acest caz, contractorul îsi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

 

10.1     Personalul cheie

 

Personalul care are un rol determinant in realizarea contractului este denumit generic "personal cheie".

Urmatoarele inputuri sunt estimate de Autoritatea Contractanta ca fiind necesare pentru realizarea serviciilor:

Nr crt

Specialitate experti cheie

Nr experti

Numar zile experti

Total

1

Project Manager/Project Coordonator

1

150

150

2

Inginer de proces pentru producerea de energie electrica cu celule fotovoltaice

1

80

80

3

Inginer electrician

2

80

160

4

Inginer automatist

1

60

60

5

Inginer constructor

2

80

160

6

Arhitect

1

65

65

7

Inginer de cost

1

50

50

8

 

Inginer mecanic/instalatii

 

1

 

65

 

65

9

Inginer geolog/geotehnolog

1

50

50

 

 

Contractorul trebuie sa propuna o echipa care sa includa personalul cheie, cu pregatirea si experienta descrisa mai jos.

Ofertantul va garanta si va dovedi in cadrul propunerii tehnice că poate pune la dipsozitia Primariei Cornu  personalul cu experiența și capacitatea necesară pentru realizarea indeplinirii activitatilor din cadrul contractului.

 

Personal cheie 1- Manager de contract

Calificare si abilitati

Pregatire universitara cel putin la nivel de diploma sau licenta in inginerie electrica

Pregatire specifica in domeniul managementului

Experienta profesionala generala

Minim 10 ani experienta in proiectare in  domeniul electric

 

Experienta profesionala specifica

Experienta demonstrata pentru proiectarea a cel putin un sistem de producere a energiei utilizand celule fotovoltaice

Experienta in proiecte cu finantare externa (Uniunea Europeana sau alte organisme financiare internationale)

Manager de proiect  in cel putin un proiect

Responsabilitati

minime

Raspunde de coordonarea contractului, pregatirea logisticii si implementare, asistenta, raportare si administrarea echipei propuse de contractor pentru realizarea contractului. Este persoana de contact în relația cu Primaria Cornu pentru toate aspectele legate de derularea contractului.

Menține și aplică managementul contractului si managementul riscurilor asociate.

Asigura:

1.       comunicarea cu Primaria Cornu, precum si asistenta tehnica in cazul diverselor aspecte legate de implementarea contractului, la solicitarea Primariei Cornu

2.       planificarea resurselor pentru executarea serviciilor cuprinse în caietul de sarcini.

3.       managementul calității pentru toate activitățile desfășurate de echipa pe care o coordonează.

 

Personal cheie 2 - Inginer de proces pentru producerea de energie cu celule fotovoltaice

Calificare si abilitati

Pregatire universitara cel putin la nivel de diploma sau licenta in inginerie, specilazare in producere energie neconventionala

Experienta profesionala generala

Minim 7 ani experienta in domeniul producerii energiei electrice utilizand celule photovoltaice

 

Experienta profesionala specifica

Experienta demonstrata prin participarea in ultimii 5 ani in proiecte in domeniul producerii energiei electrice utilizand celule fotovoltaice de cel putin 1 MWp

Experienta in proiecte cu finantare externa (Uniunea Europeana sau alte organisme financiare internationale)

 

Responsabilitati

minime

Raspunde de asigurarea indeplinirii cerintelor specificate in caietul de sarcini si in legislatia in vigoare pentru activitatea de proiectare a producerii energiei utilizand celule fotovoltaice

 

 

Personal cheie 3 - inginer instalatii electrice  (1)

 

Calificare si abilitati

Pregatire universitara in domeniul instalatiilor electrice

Pregatire specifica in producerae si transportul energiei electrice de joasa si medie tensiune

Atestat ANRE

Experienta profesionala generala

Minim 10 ani experienta in proiectare instalatii electrice

 

Experienta profesionala specifica

Experienta demonstrata  prin participarea in minim un proiect de producere a energiei electrice

Experienta in proiecte cu finantare externa (Uniunea Europeana sau alte organisme financiare internationale)

Responsabilitati

minime

Raspunde de asigurarea indeplinirii cerintelor specificate in caietul de sarcini si in legislatia in vigoare pentru activitatea de instalatii electrice

 

Personal cheie 3 - inginer instalatii electrice (2)

 

Calificare si abilitati

Pregatire universitara in domeniul instalatiilor electrice

Pregatire specifica in producerae si transportul energiei electrice de joasa si medie tensiune

Atestat ANRE

Experienta profesionala generala

Minim 10 ani experienta in proiectare instalatii electrice

 

Experienta profesionala specifica

Experienta demonstrata in ultimii 5 ani in cel putin un proiect privind transportul energiei electrice de joasa si medie tensiune

Experienta in proiecte cu finantare externa (Uniunea Europeana sau alte organisme financiare internationale)

Responsabilitati

minime

Raspunde de asigurarea indeplinirii cerintelor specificate in caietul de sarcini si in legislatia in vigoare pentru activitatea de instalatii electrice

 

 

Personal cheie 4 - inginer costuri

 

Calificare si abilitati

Pregatire universitara in domeniul tehnic sau economic

Pregatire specifica in domeniul ingineriei/costurilor

Experienta profesionala generala

Minim 10 ani experienta in planificare costuri, evaluari, estimari

 

Experienta profesionala specifica

Experienta in proiecte cu finantare externa (Uniunea Europeana sau alte organisme financiare internationale)

Estimari/evaluari in minim doua proiecte de infrastructura in ultimii 3 ani

Responsabilitati

minime

Raspunde de asigurarea indeplinirii cerintelor specificate in caietul de sarcini si in legislatia in vigoare pentru activitatile legate de costuri

 

Personal cheie 5 - Inginer constructii (1)

 

Calificare si abilitati

Pregatire universitara in domeniul constructiilor.

Pregatire specifica in domeniul constructiilor metalice

Experienta profesionala generala

Minim 15 ani experienta in proiectare

 

Experienta profesionala specifica

Minim 5 ani in domeniul constructiilor metalice, demonstarta prin participarea in cel putin doua proiecte ce au implicat constructii metalice.

Experienta in proiecte cu finantare externa (Uniunea Europeana sau alte organisme financiare internationale)

 

Responsabilitati

minime

Raspunde de asigurarea indeplinirii cerintelor specificate in caietul de sarcini si in legislatia in vigoare pentru activitatea de constructii

 

Personal cheie 5 - Inginer constructii (2)

 

Calificare si abilitati

Pregatire universitara in domeniul constructiilor.

Pregatire specifica in domeniul constructiilor civile

Experienta profesionala generala

Minim 7 ani experienta in proiectare

 

Experienta profesionala specifica

Minim 1 proiect de constructii civile cu conditii de teren similare celor prezentate in anexa la caietul de sarcini.

Experienta in proiecte cu finantare externa (Uniunea Europeana sau alte organisme financiare internationale)

 

Responsabilitati

minime

Raspunde de asigurarea indeplinirii cerintelor specificate in caietul de sarcini si in legislatia in vigoare pentru activitatea de constructii

 

 

 

Personal cheie 6 - Arhitect

 

Calificare si abilitati

Pregatire universitara in domeniul arhitecturii

Experienta profesionala generala

Minim 10 ani experienta in proiectare

Experienta profesionala specifica

Experienta demonstrata de minimum 3 ani prin participarea in minim 5 proiecte de constructii civile

Experienta in proiecte cu finantare externa (Uniunea Europeana sau alte organisme financiare internationale)

 

Responsabilitati

minime

Raspunde de asigurarea indeplinirii cerintelor specificate in caietul de sarcini si in legislatia in vigoare pentru activitatea de arhitectura

 

 

Personal cheie 7 - Inginer mecanic/instalatii

 

Calificare si abilitati

Pregatire universitara in domeniul mecanic/instalatii

Pregatire specifica in domeniul incalziri, ventilatii, sanitare, canalizare, gaze

Experienta profesionala generala

Minim 10 ani experienta in proiectare instalatii in cladiri (cu exceptia electricelor)

 

Experienta profesionala specifica

Experienta demonstrata in ultimii 3 ani prin participarea in proiecte de instalatii industriale

Experienta in proiecte cu finantare externa (Uniunea Europeana sau alte organisme financiare internationale)

 

Responsabilitati

minime

Raspunde de asigurarea indeplinirii cerintelor specificate in caietul de sarcini si in legislatia in vigoare pentru activitatea de instalatii, altele decat electrice

 

 

Personal cheie 8 - Inginer automatist

 

Calificare si abilitati

Pregatire universitara in domeniul automatizari/instalatii

Pregatire specifica in domeniul instalatiilor de automatizare

Experienta profesionala generala

Minim 10 ani experienta in proiectare

 

Experienta profesionala specifica

Experienta demonstrata in ultimii 3 ani prin participarea in minim 2 proiecte de automatizare instalatii in cladiri

Experienta in proiecte cu finantare externa (Uniunea Europeana sau alte organisme financiare internationale)

 

Responsabilitati

minime

Raspunde de asigurarea indeplinirii cerintelor specificate in caietul de sarcini si in legislatia in vigoare pentru activitatea de automatizare a instalatiilor

 

 

Personal cheie 9 - Inginer geolog/

 

Calificare si abilitati

Pregatire universitara in domeniul constructiei sau geologiei

 

Experienta profesionala generala

Minim 5 ani experienta generala in domeniul geologiei, geotehnologiei

 

Experienta profesionala specifica

Experienta demonstrata in ultimii 5 ani prin participarea in minim 2 proiecte de realizare a studiilor geotehnice

Experienta in proiecte cu finantare externa (Uniunea Europeana sau alte organisme financiare internationale)

Responsabilitati

minime

Raspunde de asigurarea indeplinirii cerintelor specificate in caietul de sarcini si in legislatia in vigoare pentru activitatea legata de studiul geotehnice.

 

 

Pentru a verifica îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini si a informatiilor din CV, pentru fiecare expert cheie propus ofertantul va depune:

 

10.2     Alti experti

 

CV-urile expertilor, altii decat cei enumerati la sectiunea expertilor cheie nu vor fi prezentate/analizate inaintea semnarii contractului. CV-urile acestor experti nu vor fi incluse in oferta. Personalul utilizat de ofertantul devenit contractor trebuie sa aiba in vedere calificarile profesionale si experienta profesionala solicitate prin caietul de sarcini.

 

Ofertantul poate indica un numar de experti pentru domeniile in care considera ca este necesara expertiza pe termen scurt. Ei vor fi mobilizati in functie de necesitati in toate etapele contractului.durata de angajare a acestora va fi de max 100 de zile om. Ofertantul trebuie sa specifice care din aceste zile sunt zile de senior expert si care sunt zile de junior expert.

 

10.3     Personalul suport & servicii

 

Costurile cu serviciile suport trebuie incluse in tarife stabilite pentru activitatile prestate. Costul cu personalul suport trebuie inclus in tarife stabilite pentru activitatile prestate.

 

11      Ipoteze si riscuri

 

In situatia aprobarii dosarului cererii de finantare, finantarea investitiei este asigurata, ca si sumele prevazute a se aloca de la bugetele de stat si local care sunt prevazute corespunzator pe ani pe parcursul intregii implementari a proiectului conform legislatiei nationale.

 

Premisele adoptate sunt:

         i.            Autoritatea Contractanta lucreaza eficient pentru implementarea Proiectului avand in permanenta sprijinul celorlate organizatii implicate;

       ii.            Autoritatea Contractanta este deschisa pentru colaborarea eficienta cu Proiectantul, inclusiv in ceea ce priveste respectarea recomandarilor primite din partea acesteia din urma;

      iii.            Intre proiectant, asistenta de supervizare, Autoritatea Contractanta si ceilalti contractori implicati vor exista relatii de cooperare bune;

      iv.            La nivelul Autoritatii Contractante se va stabili un comitet de coordonare pentru facilitarea cooperarii interdepartamentale necesare implementarii Proiectului in conditii corespunzatoare.

 

Riscuri :

 

Implementarea Proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri:

         i.            Intarzieri/probleme in relatia cu Autoritatea Contractanta;

       ii.            Dificultati de cooperare intre diferitele parti implicate in proiect

      iii.            Intarzieri rezultate din stabilirea unor decizii ale Autoritatii Contractante

      iv.            Intarzieri rezultate din stabilirea unor decizii ale Autoritatii Contractante privind implementarea celorlate

        v.            Autoritatea Contractanta nu urmeaza recomandarile Proiectantului;

      vi.            Capacitatea furnizorilor selectati, inclusiv abilitatea lor de a mobiliza resurse adecvate necesare si suficiente in timp util;

     vii.            Capacitatea consultantei si a personalului sau de a asigura implementarea tehnica corespunzatoare incadrandu-se in acelasi timp in bugetele alocate cu respectarea termenelor partiale si finale stabilite.

 

12      Durata de realizare a serviciilor

 

Proiectul este prevazut sa inceapa in luna iunie 2009 iar perioada de executie a contractului este de 36 luni de la data semnarii contractului de catre ultima parte, dupa cum urmeaza:

1.      Actualizare studiu de fezabilitate, inclusiv realizarea studiului topo geo - 15  zile de la data semnarii contractului

2.      Realizare proiect tehnic/concept -45 zile de la semnarea contractului

3.      Obinerea avizelor si autorizatiilor necesare - 45. zile de la semnarea contractului

4.      Asistenta tehnica pe toata perioada de realizare a investitiei din momentul pregatirii licitatiei de executie, pana in momentul finalizarii obiectivului de investitii.

 

13      Raportarea

 

 

Contractul de servicii are derulare multianuala. Acesta incepe dupa semnarea contractului de catre ultima parte, dupa constituirea garantiei de buna executie, si se termina la momentul semnarii acceptantei finale a proiectului de "Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare - în comuna Cornu, județul Prahova"  intr-o perioada de maxim 36 de luni.

Serviciile solicitate sunt necesare Achizitorului  pentru intreaga perioada de realizare si implementare a proiectului.

Etapele de desfasurare a consultantei sunt urmatoarele:

 

         i.            analiza situatiei existente, planificarea si organizarea activitatilor

       ii.            intocmirea de catre Prestator a Raportului asupra Studiului de fezabilitate, predarea si avizarea acestuia de catre Achizitor

      iii.            intocmirea de catre Prestator a Proiectului tehnic, predarea si avizarea acestora de catre Achizitor

      iv.            furnizarea de informatii pentru intocmirea Documentatiilor de atribuire  privind organizarea procedurilor de atribuire

        v.            furnizarea de informatii pe perioada derularii procedurii de atribuire, participarea cu experti cooptati la evaluarea ofertelor primite

      vi.            asistenta la incheierea contractului de realizare a proiectului

     vii.            asigurarea de asistenta tehnica pe perioada derularii lucrarii de executie a proiectului

   viii.            participarea la receptia lucrarilor executate

     ix.            urmarirea testarii mijloacelor tehnice instalate

       x.            acceptanta finala a proiectului

Prestatorul trebuie sa fie pregatit sa-si inceapa activitatea imediat dupa intrarea in vigoare a contractului.

 

14      Managementul contractului si raportarea

 

Primaria Cornu  indeplineste rolul de autoritate contractanta pentru acest contract si este responsabila cu organizarea procedurii de licitație, implementarea administrativa si procedurala  si efectuarea platilor catre Contractor conform contractului.

Ofertantul devenit contractor este responsabil pentru executia la timp a tuturor activititatilor prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de sarcini.

Contractorul este pe deplin responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce fac obiectul Contractului. O comunicare formala directa intre subcontractori si Primaria Cornu nu este permisă.

Ofertantul devenit contractor va realiza toate cerintele acestui contract respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Furnizarea de informatii, date si obtinerea in timp util a oricaror comentarii/constatari cu privire la conceptul tehnic realizat de ofertantul devenit contractor sunt cruciale pentru implementarea in timp si cu succes a contractului. Din acest motiv, este important ca ofertantul devenit contractor sa isi asume responsabilitatea pentru pregatirea de documente clare.

Ofertantul trebuie sa prezinte, in cadrul Propunerii Tehnice, modalitatea de abordare a managementului contractului.

 

14.1     Programul de realizare a serviciilor

 

Ca parte a Propunerii Tehnnice, Ofertantul trebuie sa prezinte Planul de lucru. Termen de finalizare a activitatilor din cadrul Contractului este cel mentionat la capitolul "Termenul de finalizare a serviciilor". Planul de lucru prezentat in cadrul propunerii tehnice trebuie actualizat de ofertantul devenit contractor in perioada de derulare a activitatilor pregatitoare si ori de cate ori este nevoie pe perioada derularii contractului.

14.2     Rapoarte de Progres

 

Ofertantul declarat castigator va emite lunar Rapoarte de Progres catre Achizitor si ori de cate ori Achizitorul o va cere in termen de 2 zile de la emiterea cererii.

Continutul si formatul rapoartelor vor fi agreate de catre Contractor si Achizitor sau reprezentantul acestuia dupa semnarea contractului.

 

Ca parte a Propunerii Tehnice ofertantul trebuie sa prezinte propunerile sale pentru continutul si forma rapoartelor de progres, cu o frecventa bilunara.

 

14.3     Intalniri pentru controlul progresului serviciilor

 

Din momentul inceperii activitatilor Contractorul va participa la sedinte saptamanale pentru stabilirea stadiului activitatilor, tinute la sediul Primariei Cornu.

 

Contractorul trebuie sa agreeze cu Achizitorul sau reprezentantul acestuia datele pentru organizarea de intalniri pentru urmarirea evolutiei activitatilor desfasurate pe amplasamentul batalului.

Daca nu este altfel agreat cu Achizitorul sau reprezentantul acestuia, intalnirile de urmarire a evolutiei serviciilor se vor desfasura in limba romana.

 

Aceste sedinte vor fi documentate de Contractor. Formatul draft va fi inaintat Achizitorului si reprezentantului acestuia pentru comentarii in termen de 2 zile de la data intalnirii. Dupa revizuirea acestora, Contractorul va transmite copii ale minutei tuturor celor prezenti la intalnire. Formatul minutelor intalnirii va fi agreat cu Achizitorul.

 

Copii ale minutelor si ale documentelor importante vor fi distribuite catre reprezentantii fiecarei parti implicate  (indiferent de prezenta/ absenta acestora de la sedinta) si in special Achizitorului. Continutul Registrului activitatilor, va fi discutat si finalizat in timpul sedintelor zilnice pentru stabilirea stadiului activitatilor din contract. 

 

 

14.4     Finalizarea Serviciilor

 

Achizitorul va considera Serviciile efectuate in momentul in care:

 

1.       toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini  au fost indeplinite,

2.       toate activitatile de pe amplasament au fost complet realizate si aprobate de catre Inginerul Supervizor si Achizitor,

3.       toata documentatia contractului a fost primita si aprobata de catre Inginer si Achizitor,

4.       au fost indepartate toate instalatiile, constructiile provizorii si materialele necesare executarii contractului,

5.       au fost efectuate testele finale si acestea corespund normelor legale.

 

 


 

 

15      Plata serviciilor

 

Plata serviciilor in cadrul contractului se va efectua lunar, pe baza de:

-          Foaie de pontaj pentru expertii implicati

-          Rapoarte lunare de progres aprobate de primaria cornu

 

 

16      Lista Anexelor la Caietul de Sarcini

 

Anexa nr 1

Studiul Geotehnic privind lucrarea "Centrala fotovoltaica in Comuna Cornu, judetul Prahova", intocmit de SC PROMINFO SA Ploiesti

Anexa nr 2

Studii topografice

Anexa nr.3

Certificat de urbanism

Anexa nr.4

Aviz tehnic de racordare